Poradenství, administrativa, dotace

Kompletní zateplení domu je pro vlastníky bytových jednotek a samostatných bytových družstev vysoká vstupní investice a časově náročná záležitost. Rádi Vám pomůžeme krok za krokem řešit Vaši situaci a navrhneme nejvhodnější řešení.

V souvislosti s realizací vyřizujeme:

 • projektovou dokumentaci
 • energetický štítek
 • stavební povolení popřípadě ohlášky
 • zábor veřejného prostranství
 • vyjádření statika, hasičů

Zdarma Vám

 • zaměříme dům
 • vyhotovíme cenový návrh
 • navrhneme způsob rekonstrukce
 • vyřídíme dotaci(v případě realizace naší firmou)
 • zařídíme financování(v případě realizace naší firmou)

Budeme rádi, jestliže v budoucnu uvažujete o dílčí zateplení nebo komplexní rekonstrukci Vašeho domu, obrátíte-li se na nás. Jsme ochotni Vás vést krok za krokem všemi úkony souvisejícími s rekonstrukcí domu, nezávazně poradit a zodpovědět veškeré Vaše dotazy. Námi poskytnuté informace Vám pomůžou projít celým procesem, aniž byste museli platit obrovské částky tzv."kvalifikovaným firmám"za inženýring.

Dotace

Program nový panel

Od 1. 5. 2009 byl vyhlášen program NOVÝ PANEL, který je pokračováním programu PANEL. Provedenými změnami podmínek získali přístup k dotacím a zárukám na opravy a modernizaci bytových domů též vlastníci nepanelových bytových domů. Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů.Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav domu.

Příjemci mohou být:

1) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,
2) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového

prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů,

3) společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů. 

Podmínky pro získání dotace:

1) dotace je poskytována pouze na opravy zaznamenané viz. www.cmzrb.cz
2) prohlášení žadatele, že oprava domu je prováděna v souladu s platnými právními předpisy
3) vyplnit žádost o podporu, k ní musí být ke dni jejího podání vždy přiloženy: 

* výpis z katastru nemovitostí
* uzavřená úvěrová smlouva
* smlouvu o dílo s certifikátem ISO
* snímek katastrální mapy
* výpis obchodního rejstříku(ne starší 90 dní
* stanovisko poradenského a informačního střediska k poskytnutí dotace. Poradenskému a   informačnímu středisku je třeba předložit: 

-  projektovou dokumentaci domu
-  položkový rozpočet
-  energetický audit
-  doklad podlahové plochy 

4) stavební práce nesmí být zahájeny před podáním žádosti
5) pravomocné stavební povolení, pokud není potřeba, ohlášení stavebnímu úřadu
6) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby, který musí mít zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001
7) žádost je podána do 6 měsíců od uzavření úvěrové smlouvy 

Výše podpory:

poskytuje se ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 2,5 až 4% ročně   v závislosti na rozsahu oprav

 • maximálně však 5.500 Kč na m2 opravované budovy
 • je vyplácena v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy poskytnutí podpory

Zelená úsporám

Je dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na zajištění opatření vedoucích k úsporám energie v rodinných a bytových domech. Program zelená úsporám byl zahájen od 7. 4. 2009 a bude ukončen 31. 12. 2012.

Základní členění programu:

A) Úspora energie na vytápění
A.1  Komplexní zateplení
A.2  Dílčí zateplení 

B) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1  Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo el.vytápění  za nízkoemisní zdroje na biomasu a

účinná tepelná čerpadla

C.2  Instalace na nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných čerpadel do novostaveb

C.3  Instalace solárně-termických kolektorů

D) Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

O dotaci mohou žádat:

 • Fyzická osoba
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce
 • Podnikatelské subjekty
 • Další právnické osoby

O dotaci je možné žádat u:

 • Krajská pracoviště SFŽP (u opatření  A a B)
 • Banky - ČSOB, KB, Česká spořitelna, UniCredit Bank, LBBW

Je třeba vypracovat:

 • Tepelně technický výpočet
 • Projektovou dokumentaci
 • Krycí list technických parametrů
 • Štítek energetické náročnosti budovy

K žádosti je nutné přiložit:

 • Vyplněná žádost ve spolupráci s autorizovaným projektantem
 • Krycí list technických parametrů
 • Výpis z Listu vlastnictví
 • Formulář souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti, v případě, že žadatel není jediným vlastníkem       (ověřené podpisy)
 • Projektová dokumentace
 • Doklad totožnosti nebo Plná moc (úředně ověřená)

Jak je možné žádat o dotace před realizací?

 • Žádost včetně příloh lze podat po ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení
 • Krajské pracoviště provede kontrolu dokladů a do 60 dnů doručí žadateli rozhodnutí a smlouvu o
 • Samotná realizace  musí mít veškerá povolení, musí použít materiály a dodavatele uvedené v seznamu SFŽP
 • Po dokončení realizace dodavatel předá fakturu, Předávací protokol, Protokol o uvedení zařízení do    provozu, žadatel zajistí kolaudaci
 • Doklady k proplacení - faktury od dodavatelů, potvrzení o přijetí platby od dodavatele, Oznámení o užívání stavby, Kolaudační rozhodnutí, Protokol o uvedení zařízení do provozu
 • Banka provede kontrolu všech dokladů, proplacení do 30 dnů na účet žadatele

Jak je možné žádat o dotace po realizaci

 • Pouze u projektů ukončených po 1.4.2009 a nejpozději 30.6.2012
 • Žádost včetně příloh, faktur od dodavatelů, potvrzení o přijetí platby od dodavatele, Oznámení o užívání stavby, Kolaudační rozhodnutí, Protokol o uvedení zařízení do provozu lze podat na krajská pracoviště SFŽP
 • Pracovník provede kontrolu všech dokladů jestli jsou všechny a jsou řádně a bez chyb vyplněny a do 60 dnů doručí žadateli rozhodnutí a smlouvu o poskytnutí dotace
 • Banka provede kontrolu všech dokladů, proplacení do 30 dnů na účet žadatel

Výše dotací v programu Zelená úsporám

Podporovaná opatření Výše dotace

RODINNÉ DOMY

Rodinné domy

Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2                2200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2     podlahové plochy

Komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2                1550 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy 

Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %        850 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy
- snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %        650 Kč/m2 vytápěné plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

Dotace na výpočet úspory
měrné potřeby tepla                                               10 000 Kč

Dotace na projekt                                                   10 000 Kč

RD v pasivním standardu 250 000 Kč / RD

Dotace na projekt RD                                              40 000 Kč 

Bytové domy

Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2                  1500 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2                  1050 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %        600 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku
- snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %        450 Kč/m2 vytápěné plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Dotace na výpočet úspory
měrné potřeby tepla                                               15 000 Kč / BD

Dotace na projekt                                                    2 000 Kč / byt. jednotka (maximálne 5 % z výše

poskytnuté dotace)

Novostavba BD v pasivním standardu 150 000 Kč / byt. jednotka

Dotace na pořízení projektu na výstavbu BD          40 000 Kč

Komplexní zateplení PD, 30 kWh/m2                   1500 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Komplexní zateplení PD, 55 kWh/m2                   1050 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Panelové domy

Komplexní zateplení PD, 30 kWh/m2              1500 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Komplexní zateplení PD, 55 kWh/m2              1050 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku

Kombinace podpor z programu PANEL a programu Zelená úsporám

Současné poskytnutí záruky a dotace z programu PANEL a dotace z programu Zelená úsporám na projekt, který:

- na zateplení bytového domu bude využívat dotaci z programu Zelená úsporám

- na ostatní opravy (mimo zateplení) bude využívat dotaci či záruku z programu NOVÝ PANEL, je přípustný. Pro optimální využití podpor je ve většině případů potřebné zvolit správné pořadí uzavírání smluv o podpoře. Pořadí podání žádostí o podporu není rozhodující.

Panelové bytové domy

Jako nejvhodnější lze doporučit tento postup:

- uzavřít nejprve smlouvu o záruce z programu NOVÝ PANEL,

- následně uzavřít smlouvu o dotaci NOVÝ PANEL,

- jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci z programu Zelená úsporám.

Nepanelové bytové domy

Výběr vhodného postupu závisí především na počtu opravovaných bytových jednotek, výši nákladů na opravy na bytovou jednotku a na podílu vlastních zdrojů investora na financování oprav. Z uvedeného důvodu jsou dále uvedené propočty pouze orientační. 

Menší projekty - do cca 30 bytových jednotek (a žadatel v roce podání žádostí a v předchozích dvou letech žádnou podporu de minimis nečerpal)

Pro všechny typy podpor využít režimu de minimis. Nezáleží na pořadí uzavírání smluv o podpoře.

Větší projekty - nad 30 bytových jednotek)

Optimální režim uzavírání smluv o podpoře:

- nejprve uzavřít smlouvy o dotaci z programu Zelená úsporám, a to v režimu blokové výjimky

- jako další v pořadí uzavřít smlouvu o záruce z programu NOVÝ PANEL

- jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci NOVÝ PANEL

  Mapa